Soczewki kontaktowe w zasięgu ręki!

SOCZEWKOMATY

contact@optix-24.pl730 800 454730 800 189

OPTIX-24.PL

 
 
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW Z SOCZEWKOMATÓW


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania z terminalu stacjonarnego samoobsługowego (automatu soczewkowego).

 

2. Właścicielem terminalu stacjonarnego samoobsługowego jest firma OPTIX Sp. z o.o Sp. K. z siedzibą w Choroszczy, ul. Warszawska 42, NIP: 9662107977, Regon: 366033480 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651286.


3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności telefonicznie dzwoniąc na numer: +48 730 800 454 lub  +48 730 800 189, w godz. 8.00 - 20.00. w dni robocze oraz pisemnie na adres: ul. Warszawska 42, 16-070 Choroszcz, Polska, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 2 DEFENICJE


1. Właściciel terminalu stacjonarnego samoobsługowego, Sprzedający – OPTIX Sp. z o.o. Sp. K. w § 1 ust. 2 Regulaminu;

2. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.


3. Regulamin - Niniejszy Regulamin

4. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,


5. Towar – produkt medyczny oferowany do sprzedaży w terminalach stacjonarnych samoobsługowych

 

 

§ 3. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem terminalów stacjonarnych samoobsługowych – automatów soczewkowych.

 

§ 4. WARUNKI SPRZEDAŻY


1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów w terminalach stacjonarnych samoobsługowych


2. Stronami umowy sprzedaży są: Sprzedający oraz Klient.

3. Klient w celu zawarcia umowy sprzedaży, powinien każdorazowo:

 • zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

 

4. Przed dokonaniem zakupu Klient zobowiązuję się zapoznać się również z instrukcją terminalu samoobsługowego umieszczoną w widocznym miejscu.


4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na terminalu stacjonarnym samoobsługowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na automacie soczewkowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Klient nie może nabyć więcej niż 20 sztuk tego samego lub podobnych towarów.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wydania towaru przez terminal stacjonarny samoobsługowy.


7. Wszystkie ceny prezentowane w automatach soczewkowych podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

§ 5. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA


1. Sprzedający zobowiązany jest do wydania rzeczy w stanie wolnym od wad.

2. Sprzedający wystawia paragon lub na żądanie Klienta fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym.

3. Klient zobowiązany jest do odebrania towaru.

 

§ 6. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY


1. Za zakupiony towar w automacie soczewkowym można zapłacić w następujący sposób:

 • gotówką w automacie soczewkowym
 • Kartą kredytową lub debetową


 

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


1. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru, jedynie w przypadku nieotwartego towaru.

 

2. Jeżeli Klient będzie potrzebował pomocy, może skontaktować ze Sprzedającym pod numerem telefonu +48 730 800 454 lub +48 730 800 189, w dni robocze w godzinach 8.00 - 20.00. Koszt połączenia jest liczony według stawek operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 8. REKLAMACJE


1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.


2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać

 • Imię i nazwisko,
 • opis niezgodności towaru z umową,
 • datę zakupu
 • protokół szkody
 • zdjęcie uszkodzenia towaru


3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: contact@optix-24.pl.

 

6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

 

7. Soczewki jednorazowe są produkowane masowo i mimo, że przechodzą one dokładne kontrole jakości od czasu do czasu mogą wystąpić usterki. Szacujemy, że średnio jedna soczewka na 500 opakowań jest wadliwa, więc prawdopodobieństwo, że dostaniesz uszkodzony produkt jest bardzo małe, ale ważne abyś wiedział co zrobić jeśli znajdziesz się w tej sytuacji.

8. Klient zobowiązany jest przesłać soczewki do Właściciela terminalu stacjonarnego samoobsługowego, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowane soczewki powinny nadawać się do ekspertyzy, tj. powinny być zabezpieczone przed wyschnięciem (zanurzone w płynie pielęgnacyjnym) i opakowane w sposób, zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki. 

9. W przypadku reklamacji soczewki będą przekazane przez OPTIX Sp.z o.o Sp.K. do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania soczewek do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany o jej wyniku listem zwrotnym od producenta. 

 

10. OPTIX Sp.z o.o. Sp.K.nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na opakowaniu. Jeśli opakowanie przewiduje taką możliwość.


11. Sprzedający nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

 • pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)
 • złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę.
 • brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka.
 • używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym:
 • doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (brak użycia płynu pielęgnacyjnego) po wyjęciu z blistra,
 • zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi niekorzystnie wpływającymi na soczewkę,
 • doprowadzenie, przez Klienta, do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy,
 • używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.

 

12. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7, reklamowane soczewki mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w siedzibie firmy OPTIX Sp. z o.o. Sp. K. w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej, po skierowaniu takiej prośby  przez Klienta na adres e-mail Sprzedającego – contact@optix-24.pl.


3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. 

Regulamin zakupów

 

Copyright©OPTIX2016

OPTIX Sp.z o.o.Sp.Komandytowa

16-070 Choroszcz, ul.Warszawska 42

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651286


tel. +48 730 800 454 - Soczewkomaty

      +48 730 800 189 - Allegro

w godz. 8.00 - 20.00 w dni robocze

email: contact@optix-24.pl

Regon: 366033480,NIP:9662107977